AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (“Aktif Bank”) olarak sizleri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz; Bankamız ve/veya şubeleri tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

Bankamız Tarafından İşlenen Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları; Kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel verileriniz; aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenmektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde;

    Kimliğinizin ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi,
    Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması,
    Risk analizi yapılması,
    Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
    İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
    Banka faaliyetleri kapsamında yapılması zorunlu görülen analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
    İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
    Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
    Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
    BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
    Tüm faaliyetlerimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bankacılık Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Avukatlık Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, İcra ve İflas Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu, İş Kanunu ve burada sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla hukuka uygun yürütülmesi amacıyla,

Bankamız ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde;

    Bankamız faaliyet alanı içerisinde sağladığımız, aracılık ettiğimiz, başta kredi, ödeme hizmetleri, yatırım hizmetleri olmak üzere tüm ürün ve hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve sorumluluklarımızı ifa edilmesi ve sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi,
    Bankamızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,
    Ürün satışı, bülten gönderimi ve bilgilendirmelerin yapılması, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
    Müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması,
    Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
    Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin ve bunlara ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi,
    Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
    Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

    Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası
    Banka demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini
    Yabancı mevzuat gereği uyum süreçlerinin icrası
    Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi
    Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya icrası
    Sosyal sorumluluk veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması veya icrası
    Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması veya icrası
    İç veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı veya görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
    İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması veya icrası
    İş faaliyetlerinin planlanması veya icrası
    İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası
    Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası
    Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması veya icrası
    Lojistik faaliyetlerinin planlanması veya icrası
    Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya icrası
    Bankanın hedefleri doğrultusunda projelerin planlanması veya icrası
    İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
    Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
    Bütçe çalışmalarının yapılması veya icrası
    İştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi ve/veya denetimi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

    Hukuk işlerinin takibi,
    Talep ve şikâyetlerinin takibi amacıyla

Açık rızanın varlığı halinde;

    Bankamızın sunduğu, aracılık ettiği ürün ve hizmetlerin kişiye özel olarak sunulması, pazarlama analizlerinin ve modellemelerinin yapılarak bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi,
    Ürün ve hizmetlerimize ilişkin kişiye özel tekliflerin paylaşılması,
    Ürün ve hizmetlerin çapraz satışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
    Müşteri kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
    Kampanya veya promosyon süreçlerinin planlanması veya icrası,
    Banka faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen analiz ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
    Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
    Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
    Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama aktivitelerin planlanması ve icrası
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi; Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de bir veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, şube ve Aktif Bank genel müdürlük personeli, internet sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz ve diğer telefon kanallarımız, sözleşmeler, SMS, elektronik posta, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi Bankamızın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetler aldığı taraflar vasıtasıyla, medya, sosyal medya hesaplarımız, kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti ve dış hizmet kuruluşları vasıtasıyla ve ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde benzeri kurum ve kuruluşların veri tabanları, çerezler ve benzeri takip teknolojileri, ticaret odası ve esnaf odaları gibi birlik ve dernekler aracılığıyla, fiziksel mekan güvenliği uygulamaları sebebiyle şube ve Aktif Bank genel müdürlük binalarımızda kamera görüntülerinin kaydedimesi yöntemiyle, muhabir/muhatap bankalar, müşteri görüşmeleri, üye işyerleri ve POS'ları, SGK kayıtları, ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar yasal mevzuat sınırları içerisinde Bankamız ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonlarıyla (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, elektronik rehin vb.) ve SWIFT gibi uluslararası para transferi aracılığı ile Bankamıza yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

6698 sayılı Kanun’un;

    5/1 ve 6/2 maddeleri uyarınca açık rızanızın olması,
    5/2-a maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
    5/2-b maddesinde belirtilen fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
    5/2-c maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
    5/2-ç maddesinde belirtilen Bankamızın hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
    5/2-d maddesinde belirtilen Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
    5/2-e maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
    5/2-f maddesi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Kişisel verilerinize 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; Aktifbank’ın yurt içi ve yurt dışındaki iş ve çalışma ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklarine, alt yapı hizmet sağlayıcılarına, bulut bilişim sistemleri sağlayıcılarına ve yargı mercileri ile benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, muhabir bankalara aktarılabilecektir.

Risk Gruplarının Tespiti ve Değerlendirilmesine İlişkin Özel Durum; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49. maddesinde; sizin, eşinizin, çocuklarınızın yönetim kurulu üyesi veya genel müdür olduğunuz veya sayılan kişilerin veya bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar bir risk grubunu oluşturmaktadır.

Bununla beraber, risk grubuna girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenmektedir.

Risk Grubu kapsamında değerlendirilen kişilere ilişkin 6698 sayılı Kanun uyarınca Bankamız tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkındaki detaylı bilgilere www.aktifbank.com.tr internet adresimizde yer alan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Risk Grubuna Konu Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız; Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Aktif Bank talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, bankamız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Aktif Bank tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amac uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
    Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
    Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini talep etme,
    Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği, Bankamızın internet adresinden ulaşabileceğiniz “Veri Sahibi Talep Formu”nu doldurarak;

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Bankamızın Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 8/1 Aktif Bank Genel Müdürlük Şişli/İSTANBUL adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@aktifbank.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı aktifbank@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Aktif Bank tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Aktif Bank’ın kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan ederiz. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.